Dane statystyczne gminy Mszczonów :

Nazwa Wartość
Powierzchnia gminy152 km2
Pracujący ogółem3162 osób
Pracujące kobiety1318 osób
Powierzchnia użytków rolnych ogółem11619 ha
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Grunty orne ogółem8649 ha
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Sady ogółem1492 ha
Sady w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Łąki ogółem996 ha
Łąki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pastwiska ogółem482 ha
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Lasy i grunty leśne ogółem2447 ha
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem1126 ha
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Drogi gminne długość ogółem0 km
Drogi gminne o nawierzchni twardej0 km
Drogi gminne o nawierzchni ulepszonej0 km
Drogi gminne remonty w km0 km
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni5367 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety5832 osób
Dochody budżetu ogółem28558213 PLN
Dochody budżetu własne ogółem16626121 PLN
Dochody budżetu własne podatek rolny313733 PLN
Dochody budżetu własne podatek od nieruchomości9223369 PLN
Dochody budżetu własne podatek od środków transportowych259936 PLN
Dochody budżetu własne opłaty lokalne14958 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach ogółem4166430 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych3219727 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób prawnych946703 PLN
Dochody budżetu subwencje ogólne5365326 PLN
Dochody budżetu - dotacje z budżetu państwa4238690 PLN
Dochody budżetu - środki na dofinansowanie zadań gmin0 PLN
Wydatki z budżetu ogółem26729550 PLN
Wydatki - dotacje ogółem1542275 PLN
Wydatki - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej0 PLN
Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych3950128 PLN
Wydatki bieżące jednostek budżetowych15588717 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia8918969 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - zakup materiałów i usług4247451 PLN
Wydatki majątkowe ogółem5389466 PLN
Wydatki majątkowe inwestycyjne5272866 PLN
Wydatki pozostałe258964 PLN
Wydatki na rolnictwo ogółem227142 PLN
Wydatki na transport ogółem3237629 PLN
Wydatki na transport utrzymanie dróg publicznych gminnych3167880 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem1714781 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną: oświetlenie ulic641479 PLN
Wydatki na gosp. mieszkan. oraz niematerialne usługi komunalne837874 PLN
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem9582062 PLN
Wydatki na kulturę i sztukę ogółem1446464 PLN
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem193821 PLN
Wydatki na opiekę społeczną ogółem4871234 PLN
Wydatki na kulturę fizyczną i sport ogółem998978 PLN
Wydatki na administrację samorządową ogółem2545749 PLN