Dane statystyczne gminy Brodnica :

Nazwa Wartość
Powierzchnia gminy96 km2
Pracujący ogółem631 osób
Pracujące kobiety255 osób
Powierzchnia użytków rolnych ogółem6448 ha
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Grunty orne ogółem5818 ha
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Sady ogółem13 ha
Sady w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Łąki ogółem471 ha
Łąki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pastwiska ogółem146 ha
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Lasy i grunty leśne ogółem2277 ha
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem861 ha
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Drogi gminne długość ogółem0 km
Drogi gminne o nawierzchni twardej0 km
Drogi gminne o nawierzchni ulepszonej0 km
Drogi gminne remonty w km0 km
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni2316 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety2280 osób
Dochody budżetu ogółem10622056 PLN
Dochody budżetu własne ogółem3279401 PLN
Dochody budżetu własne podatek rolny442059 PLN
Dochody budżetu własne podatek od nieruchomości753559 PLN
Dochody budżetu własne podatek od środków transportowych59629 PLN
Dochody budżetu własne opłaty lokalne3150 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach ogółem1189760 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych1107425 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób prawnych82335 PLN
Dochody budżetu subwencje ogólne4963399 PLN
Dochody budżetu - dotacje z budżetu państwa2196354 PLN
Dochody budżetu - środki na dofinansowanie zadań gmin0 PLN
Wydatki z budżetu ogółem11323648 PLN
Wydatki - dotacje ogółem269939 PLN
Wydatki - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej0 PLN
Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych2393340 PLN
Wydatki bieżące jednostek budżetowych7076166 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia3888846 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - zakup materiałów i usług1969873 PLN
Wydatki majątkowe ogółem1572004 PLN
Wydatki majątkowe inwestycyjne1572004 PLN
Wydatki pozostałe12200 PLN
Wydatki na rolnictwo ogółem1774239 PLN
Wydatki na transport ogółem93307 PLN
Wydatki na transport utrzymanie dróg publicznych gminnych86307 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem248634 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną: oświetlenie ulic183561 PLN
Wydatki na gosp. mieszkan. oraz niematerialne usługi komunalne44469 PLN
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem5055136 PLN
Wydatki na kulturę i sztukę ogółem143935 PLN
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem61765 PLN
Wydatki na opiekę społeczną ogółem2312587 PLN
Wydatki na kulturę fizyczną i sport ogółem24011 PLN
Wydatki na administrację samorządową ogółem1233299 PLN