Dane statystyczne gminy Jonkowo :

Nazwa Wartość
Powierzchnia gminy169 km2
Pracujący ogółem1113 osób
Pracujące kobiety431 osób
Powierzchnia użytków rolnych ogółem8246 ha
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Grunty orne ogółem5354 ha
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Sady ogółem30 ha
Sady w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Łąki ogółem1190 ha
Łąki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pastwiska ogółem1672 ha
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Lasy i grunty leśne ogółem6420 ha
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem2153 ha
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Drogi gminne długość ogółem0 km
Drogi gminne o nawierzchni twardej0 km
Drogi gminne o nawierzchni ulepszonej0 km
Drogi gminne remonty w km0 km
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni2908 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety2863 osób
Dochody budżetu ogółem12281080 PLN
Dochody budżetu własne ogółem6113289 PLN
Dochody budżetu własne podatek rolny242598 PLN
Dochody budżetu własne podatek od nieruchomości2330721 PLN
Dochody budżetu własne podatek od środków transportowych117456 PLN
Dochody budżetu własne opłaty lokalne0 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach ogółem2024990 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych1466674 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób prawnych558316 PLN
Dochody budżetu subwencje ogólne3542217 PLN
Dochody budżetu - dotacje z budżetu państwa2426666 PLN
Dochody budżetu - środki na dofinansowanie zadań gmin0 PLN
Wydatki z budżetu ogółem11954980 PLN
Wydatki - dotacje ogółem410909 PLN
Wydatki - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej133909 PLN
Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych2675818 PLN
Wydatki bieżące jednostek budżetowych8004620 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia3910135 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - zakup materiałów i usług2975707 PLN
Wydatki majątkowe ogółem839335 PLN
Wydatki majątkowe inwestycyjne839335 PLN
Wydatki pozostałe24298 PLN
Wydatki na rolnictwo ogółem479353 PLN
Wydatki na transport ogółem476057 PLN
Wydatki na transport utrzymanie dróg publicznych gminnych334842 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem808730 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną: oświetlenie ulic174546 PLN
Wydatki na gosp. mieszkan. oraz niematerialne usługi komunalne0 PLN
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem5115002 PLN
Wydatki na kulturę i sztukę ogółem266143 PLN
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem88983 PLN
Wydatki na opiekę społeczną ogółem2566601 PLN
Wydatki na kulturę fizyczną i sport ogółem27000 PLN
Wydatki na administrację samorządową ogółem1645882 PLN