Dane statystyczne gminy Janów Podlaski :

Nazwa Wartość
Powierzchnia gminy136 km2
Pracujący ogółem554 osób
Pracujące kobiety327 osób
Powierzchnia użytków rolnych ogółem9704 ha
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Grunty orne ogółem6619 ha
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Sady ogółem284 ha
Sady w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Łąki ogółem1956 ha
Łąki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pastwiska ogółem845 ha
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Lasy i grunty leśne ogółem2575 ha
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem1221 ha
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Drogi gminne długość ogółem0 km
Drogi gminne o nawierzchni twardej0 km
Drogi gminne o nawierzchni ulepszonej0 km
Drogi gminne remonty w km0 km
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni2780 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety2765 osób
Dochody budżetu ogółem13173002 PLN
Dochody budżetu własne ogółem3473686 PLN
Dochody budżetu własne podatek rolny351659 PLN
Dochody budżetu własne podatek od nieruchomości860414 PLN
Dochody budżetu własne podatek od środków transportowych21535 PLN
Dochody budżetu własne opłaty lokalne1874 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach ogółem876049 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych779666 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób prawnych96383 PLN
Dochody budżetu subwencje ogólne4638415 PLN
Dochody budżetu - dotacje z budżetu państwa2323049 PLN
Dochody budżetu - środki na dofinansowanie zadań gmin12719 PLN
Wydatki z budżetu ogółem11914525 PLN
Wydatki - dotacje ogółem315500 PLN
Wydatki - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej0 PLN
Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych2225515 PLN
Wydatki bieżące jednostek budżetowych5746822 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia3430681 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - zakup materiałów i usług1311016 PLN
Wydatki majątkowe ogółem3593821 PLN
Wydatki majątkowe inwestycyjne3593821 PLN
Wydatki pozostałe32868 PLN
Wydatki na rolnictwo ogółem513301 PLN
Wydatki na transport ogółem1477005 PLN
Wydatki na transport utrzymanie dróg publicznych gminnych1477005 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem200922 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną: oświetlenie ulic104516 PLN
Wydatki na gosp. mieszkan. oraz niematerialne usługi komunalne365412 PLN
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem3274368 PLN
Wydatki na kulturę i sztukę ogółem1271289 PLN
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem33740 PLN
Wydatki na opiekę społeczną ogółem2361136 PLN
Wydatki na kulturę fizyczną i sport ogółem30893 PLN
Wydatki na administrację samorządową ogółem1469448 PLN