Dane statystyczne gminy Biecz :

Nazwa Wartość
Powierzchnia gminy98 km2
Pracujący ogółem1469 osób
Pracujące kobiety673 osób
Powierzchnia użytków rolnych ogółem6666 ha
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Grunty orne ogółem4601 ha
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Sady ogółem83 ha
Sady w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Łąki ogółem1105 ha
Łąki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pastwiska ogółem877 ha
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Lasy i grunty leśne ogółem1337 ha
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem1925 ha
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Drogi gminne długość ogółem0 km
Drogi gminne o nawierzchni twardej0 km
Drogi gminne o nawierzchni ulepszonej0 km
Drogi gminne remonty w km0 km
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni8306 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety8600 osób
Dochody budżetu ogółem29232088 PLN
Dochody budżetu własne ogółem7056081 PLN
Dochody budżetu własne podatek rolny495755 PLN
Dochody budżetu własne podatek od nieruchomości1864619 PLN
Dochody budżetu własne podatek od środków transportowych128489 PLN
Dochody budżetu własne opłaty lokalne28566 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach ogółem3192787 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych3072266 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób prawnych120521 PLN
Dochody budżetu subwencje ogólne14922072 PLN
Dochody budżetu - dotacje z budżetu państwa6732750 PLN
Dochody budżetu - środki na dofinansowanie zadań gmin79001 PLN
Wydatki z budżetu ogółem33256770 PLN
Wydatki - dotacje ogółem1035390 PLN
Wydatki - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej0 PLN
Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych6900974 PLN
Wydatki bieżące jednostek budżetowych18430109 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia10515175 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - zakup materiałów i usług4998182 PLN
Wydatki majątkowe ogółem6568802 PLN
Wydatki majątkowe inwestycyjne6568802 PLN
Wydatki pozostałe321495 PLN
Wydatki na rolnictwo ogółem34035 PLN
Wydatki na transport ogółem2054731 PLN
Wydatki na transport utrzymanie dróg publicznych gminnych1615273 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem5039169 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną: oświetlenie ulic452265 PLN
Wydatki na gosp. mieszkan. oraz niematerialne usługi komunalne565353 PLN
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem13795656 PLN
Wydatki na kulturę i sztukę ogółem839803 PLN
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem186205 PLN
Wydatki na opiekę społeczną ogółem6816270 PLN
Wydatki na kulturę fizyczną i sport ogółem78621 PLN
Wydatki na administrację samorządową ogółem2495061 PLN