Dane statystyczne gminy Obrzycko :

Nazwa Wartość
Powierzchnia gminy111 km2
Pracujący ogółem724 osób
Pracujące kobiety291 osób
Powierzchnia użytków rolnych ogółem4938 ha
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Grunty orne ogółem4404 ha
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Sady ogółem24 ha
Sady w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Łąki ogółem350 ha
Łąki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pastwiska ogółem160 ha
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Lasy i grunty leśne ogółem5220 ha
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem907 ha
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Drogi gminne długość ogółem0 km
Drogi gminne o nawierzchni twardej0 km
Drogi gminne o nawierzchni ulepszonej0 km
Drogi gminne remonty w km0 km
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni2136 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety2144 osób
Dochody budżetu ogółem7716005 PLN
Dochody budżetu własne ogółem3284959 PLN
Dochody budżetu własne podatek rolny298282 PLN
Dochody budżetu własne podatek od nieruchomości678808 PLN
Dochody budżetu własne podatek od środków transportowych42405 PLN
Dochody budżetu własne opłaty lokalne4130 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach ogółem1021767 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych1001674 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób prawnych20093 PLN
Dochody budżetu subwencje ogólne2686869 PLN
Dochody budżetu - dotacje z budżetu państwa1560848 PLN
Dochody budżetu - środki na dofinansowanie zadań gmin50250 PLN
Wydatki z budżetu ogółem7730992 PLN
Wydatki - dotacje ogółem103881 PLN
Wydatki - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej0 PLN
Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych1652378 PLN
Wydatki bieżące jednostek budżetowych4328032 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia2152455 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - zakup materiałów i usług1495469 PLN
Wydatki majątkowe ogółem1640379 PLN
Wydatki majątkowe inwestycyjne1640379 PLN
Wydatki pozostałe6323 PLN
Wydatki na rolnictwo ogółem996123 PLN
Wydatki na transport ogółem887437 PLN
Wydatki na transport utrzymanie dróg publicznych gminnych859335 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem152225 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną: oświetlenie ulic131528 PLN
Wydatki na gosp. mieszkan. oraz niematerialne usługi komunalne46978 PLN
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem2133609 PLN
Wydatki na kulturę i sztukę ogółem380941 PLN
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem20568 PLN
Wydatki na opiekę społeczną ogółem1721655 PLN
Wydatki na kulturę fizyczną i sport ogółem98254 PLN
Wydatki na administrację samorządową ogółem979272 PLN