Dane statystyczne gminy Dobre Miasto :

Nazwa Wartość
Powierzchnia gminy259 km2
Pracujący ogółem3126 osób
Pracujące kobiety1396 osób
Powierzchnia użytków rolnych ogółem12832 ha
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Grunty orne ogółem8694 ha
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Sady ogółem20 ha
Sady w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Łąki ogółem1518 ha
Łąki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pastwiska ogółem2600 ha
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Lasy i grunty leśne ogółem9764 ha
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem3271 ha
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych0 ha
Drogi gminne długość ogółem0 km
Drogi gminne o nawierzchni twardej0 km
Drogi gminne o nawierzchni ulepszonej0 km
Drogi gminne remonty w km0 km
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - mężczyźni7742 osób
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania - kobiety8155 osób
Dochody budżetu ogółem27721039 PLN
Dochody budżetu własne ogółem12196654 PLN
Dochody budżetu własne podatek rolny588219 PLN
Dochody budżetu własne podatek od nieruchomości3705693 PLN
Dochody budżetu własne podatek od środków transportowych99441 PLN
Dochody budżetu własne opłaty lokalne7077 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach ogółem4209628 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób fizycznych4037276 PLN
Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatkach osób prawnych172352 PLN
Dochody budżetu subwencje ogólne8567946 PLN
Dochody budżetu - dotacje z budżetu państwa6787834 PLN
Dochody budżetu - środki na dofinansowanie zadań gmin19176 PLN
Wydatki z budżetu ogółem30043394 PLN
Wydatki - dotacje ogółem1908744 PLN
Wydatki - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej49676 PLN
Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych7167145 PLN
Wydatki bieżące jednostek budżetowych16239639 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia8559928 PLN
Wydatki jednostek budżetowych - zakup materiałów i usług5274233 PLN
Wydatki majątkowe ogółem4349305 PLN
Wydatki majątkowe inwestycyjne3432305 PLN
Wydatki pozostałe378560 PLN
Wydatki na rolnictwo ogółem999410 PLN
Wydatki na transport ogółem1881821 PLN
Wydatki na transport utrzymanie dróg publicznych gminnych1358536 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem859584 PLN
Wydatki na gospodarkę komunalną: oświetlenie ulic477390 PLN
Wydatki na gosp. mieszkan. oraz niematerialne usługi komunalne935541 PLN
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem10845143 PLN
Wydatki na kulturę i sztukę ogółem1163737 PLN
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem398625 PLN
Wydatki na opiekę społeczną ogółem7730610 PLN
Wydatki na kulturę fizyczną i sport ogółem969433 PLN
Wydatki na administrację samorządową ogółem2468232 PLN